Procedury bezpieczeństwa

w Szkole Podstawowej nr 90 im. hr. Władysława Zamoyskiego

 w Poznaniu

w związku z wystąpieniem epidemii

 

Podstawa prawna

        Rozporządzenie MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Dyrektor szkoły lub placówki może zawiesić zajęcia ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów. Przepisy ułatwią dyrektorowi zawieszenie zajęć odpowiednie do zaistniałej sytuacji, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i na podstawie pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Będzie można zawiesić wszystkie zajęcia lub poszczególne, również dla grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki.

Tekst rozporządzenia: https://legislacja.gov.pl/projekt/12336966

        Rozporządzeniu MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 30b upo). Wprowadzone przepisy pozwalają na zawieszenie, ograniczenie zajęć stacjonarnych i wprowadzenie kształcenia na odległość lub innego sposobu realizowania zajęć ustalonego przez dyrektora.

Tekst rozporządzenia: https://legislacja.gov.pl/projekt/12336964

        Rozporządzenie MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 30c upo). W przepisach zostały określone szczegółowe rozwiązania dotyczące funkcjonowania szkół podczas trwającej w Polsce epidemii, w tym w okresie zawieszenia zajęć przez dyrektora szkoły, z zachowaniem ogólnopolskich standardów w zakresie zasad bezpieczeństwa związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor jednostki systemu oświaty, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę tej jednostki oraz ustalić sposób realizacji jej zadań, w tym sposób realizacji zawieszonych zajęć - z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Doprecyzowano zadania dyrektora szkoły, w tym także kierownika szkoły polskiej związane z organizowaniem kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób uzgodniony z organem prowadzącym. Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będzie możliwe zarówno w zakresie kształcenia ogólnego, jak i zawodowego.

Tekst rozporządzenia: https://legislacja.gov.pl/projekt/12336965

        Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. Zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego mogą być zawieszone przez organ prowadzący lub dyrektora, w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, w tym także ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną – za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. O zawieszeniu zajęć należy powiadomić organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Tekst rozporządzenia: https://legislacja.gov.pl/projekt/12336967

 

 

 

Organizacja pracy szkoły oraz obowiązki pracowników szkoły związane
z zapewnieniem bezpieczeństwa w związku z COVID-19

1.    Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Szkole Podstawowej
nr 90 w Poznaniu  zwanej dalej szkołą, odpowiada Dyrektor Szkoły, zwany dalej Dyrektorem.

2.    W szkole stosuje się aktualne wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania.

3.    Szkoła pracuje w godzinach od 6.30 do 17.00, przy czym:

1)            Świetlica szkolna pracuje w godzinach od 7.00 do 16.30;

2)            Biblioteka szkolna pracuje zgodnie z ustalonym i opublikowanym harmonogramem
 i jest niedostępna dla osób spoza szkoły;

3)            Gabinet profilaktyki zdrowotnej działa w godzinach zgodnych z ustalonym harmonogramem;

4)            Posiłki wydawane są w godzinach od 11.30 do 14.30 podczas trzech kolejnych przerw 15-minutowych. Uczniowie korzystają ze stołówki według opracowanego harmonogramu.

4.    Na terenie szkoły mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych (kaszel, katar, gorączka). Jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku zauważania ww. objawów chorobowych za zgodą rodziców/ opiekunów, dokonuje się pomiaru temperatury ciała ucznia za pomocą termometru bezdotykowego. Pomiaru dokonuje pielęgniarka szkolna lub wyznaczony pracownik.

5.    Do szkoły nie mogą uczęszczać uczniowie ani przychodzić pracownicy, gdy domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

6.    Wchodząc do budynku szkoły wszyscy zobowiązani są do dezynfekcji dłoni, zachowania dystansu społecznego oraz zakrywania ust i nosa (maseczki, lub przyłbice).
Po zajęciu miejsc w  sali lekcyjnej maseczki można zdjąć.

Organizacja wejść do szkoły:

WEJŚCIE A – wejście główne dla pracowników szkoły, uczniów oddziału „0” oraz klas pierwszych.

WEJŚCIE B – wejście od strony świetlicy – dla uczniów klas 5 i 6 oraz klasy 7 do sali 2

WEJŚCIE C – wejście środkowe od strony dziedzińca szkoły – dla uczniów klas 2, 3 i 4

WEJŚCIE D – wejście z dziedzińca od strony sali gimnastycznej – klasy 7 i 8.

7.    Uczniowie przebywając na terenie szkoły muszą w miarę możliwości unikać gromadzenia się
i ścisku oraz starać się zachować dystans od innych osób – w szczególności w częściach wspólnych.

8.    Na tablicy przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych wskazujących na COVID-19 u osoby znajdującej się na terenie szkoły.

9.   Szkoła zapewnia:

1)   Sprzęt, środki czystości i płyn do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie
z pomieszczeń szkoły, placu zabaw, boiska oraz sprzętów i przedmiotów znajdujących się w szkole;

2)   Płyn do dezynfekcji rąk – znajduje się przy wejściach do budynku oraz
w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia z uczniami;

3)   Środki ochrony osobistej dla pracowników: jednorazowe rękawiczki, maseczki ochronne w razie zaistnienia takiej potrzeby;

4)   Bezdotykowe termometry;

5)   Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowej dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem;

6)   Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe wskazujące na chorobę zakaźną, zaopatrzone w maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe, przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk;

10.        Procedura organizacji zajęć lekcyjnych:

1)   Uczniowie tej samej klasy/grupy, w miarę możliwości przebywają w tej samej sali,
z wyłączeniem lekcji wychowania fizycznego i informatyki i chemii;

2)   Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na ławce szkolnej ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą;

3)   Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe;

4)   W miarę możliwości zajęcia sportowe należy przeprowadzać na otwartym powietrzu;

5)   Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów;

6)   Z sali, w której przebywają uczniowie, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.

11.        Przerwy

1)   Nauczyciel w klasach 1 – 3 organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut;

2)   Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, zaleca się korzystanie przez uczniów w czasie przerw z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły;

3)   Podczas dużych przerw uczniowie spożywają posiłki w stołówce w wyznaczonych grupach;

4)   Na terenie szkoły w częściach wspólnych wymagane jest noszenie osłon nosa i ust;

5)   W razie konieczności przejścia do toalety lub na inne piętro uczniowie są zobowiązani do  zachowania dystansu społecznego min. 1,5 m od ucznia innej grupy; rekomenduje się prawostronny ruch na ciągach komunikacyjnych.

6)   Długie przerwy odbywają się na boisku lub rotacyjnie na korytarzu szkolnym w razie niepogody - uczniowie wtedy pozostają pod opieką nauczyciela, z którym skończyli lekcję;

12.   Dyrektor:

1)            Zaznajamia pracowników oraz rodziców uczniów ze stosowanymi w szkole metodami ochrony uczniów przed COVID-19;

2)            Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników szkoły zgodnie
z powierzonymi im obowiązkami;

3)            Dba o to, by w salach, w których spędzają czas uczniowie, nie było przedmiotów, sprzętów, których nie da się skutecznie umyć lub dezynfekować;

4)            Kontaktuje się z rodzicami/opiekunami prawnymi, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;

5)            Informuje organ prowadzący oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
o zaistnieniu podejrzenia choroby u ucznia, pracownika szkoły;

6)            Współpracuje ze służbami sanitarnymi – w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 oraz w przypadku podejmowania decyzji o zmiany systemu nauczania na hybrydowy, lub zdalny przy pomocy środków komunikacji na odległość;

7)            Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u ucznia i pracownika szkoły;

8)            Zapewnia taką organizację pracy szkoły, która uniemożliwi znaczne gromadzenie się uczniów w tych samych pomieszczeniach na terenie szkoły;

9)            Zapewnia organizację zajęć wychowania fizycznego, w miarę sprzyjających warunków pogodowych, na świeżym powietrzu oraz umożliwia umycie lub dezynfekcję sprzętu sportowego;

10)        Wyznacza obszary w szkole, w których mogą przebywać osoby z zewnątrz (tylko
z osłoną ust i nosa, po dezynfekcji rąk, bez objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych);

11)        Zawiesza częściowo (wybrane oddziały) lub całościowo zajęcia stacjonarne w szkole,
po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Wprowadza w szkole odpowiednio wariant B (kształcenie hybrydowe) lub C (kształcenie zdalne) pracy szkoły.

12)        Wyraża zgodę na odbywanie praktyk studenckich po otrzymaniu zgody od Rady Rodziców.

 

13.   Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:

1)     Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej w formie:

a.       Regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,

b.       Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,

c.       Unikania skupisk ludzi,

d.       Unikania dotykania oczu, nosa i ust,

e.       Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;

2)     Dezynfekować lub umyć ręce zgodnie z instrukcją wywieszoną w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;

3)     Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych, wskazujących na chorobę dróg oddechowych u ucznia (w szczególności kaszel, gorączka);

4)     Unikać organizowania większych skupisk uczniów  różnych klas w jednym pomieszczeniu;

5)     Poinformować dyrektora szkoły o istotnych problemach zdrowotnych, które zaliczają go do grupy tzw. podwyższonego ryzyka i tym samym mają wpływ na potencjalnie cięższe przechodzenie zakażenia koronawirusem, celem umożliwienia dyrektorowi wprowadzenia odpowiedniej organizacji pracy szkoły. Pracownik zobowiązany jest przedstawić dyrektorowi dokument, który może potwierdzić, że pracownik ma istotne problemy zdrowotne. Istotnymi problemami zdrowotnymi w tym przypadku są: cukrzyca, choroby układu krążenia, nadciśnienie tętnicze, choroby płuc - astma, zaburzenia odporności;

6)     Postępować zgodnie z przepisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa.

14.    Nauczyciele odbywający zajęcia z uczniami:

1)            Kontrolują warunki do prowadzenia zajęć - objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych u uczniów, dostępność środków czystości, zbędne przedmioty przynoszone przez uczniów i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;

2)            Sprawują opiekę nad uczniami w czasie przerw zgodnie z harmonogramem dyżurów,
w tym w miarę możliwości zapewniają uczniom możliwość korzystania ze szkolnego boiska lub z pobytu na świeżym powietrzu;

3)            Edukują uczniów z zasad profilaktyki zdrowotnej oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły, tj. dbają o to, by uczniowie regularnie myli ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, zgodnie
z instrukcją wywieszoną przy dozownikach z płynem;

4)            Wietrzą salę po odbyciu zajęć, a jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;

5)            Ograniczają aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami – także
w czasie zajęć wychowania fizycznego;

6)            Dbają o to, by uczniowie nie wymieniali się przyborami szkolnymi;

7)            Odkładają używane w trakcie zajęć sprzęty, pomoce dydaktyczne, zabawki
w wyznaczone miejsce w sali  do mycia, czyszczenia, dezynfekcji;

8)            W przypadku, gdy stwierdzą, że uczeń przyniósł do szkoły przedmioty (np. zabawki), które nie będą wykorzystywane w czasie zajęć, zobowiązują ucznia do schowania przedmiotu do szafki/plecaka;

9)            Dbają o to, by uczniowie przestrzegali zasad bezpieczeństwa przy wyjściu poza teren szkoły i obowiązujących tam procedur w związku z wystąpieniem COVID-19;

10)        Utrzymują kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów przede wszystkim za pomocą środków komunikacji na odległość.

15.   Wychowawca klasy :

Na pierwszym spotkaniu z uczniami zobowiązany jest do przedstawienia i omówienia szczególnych zasad bezpieczeństwa funkcjonujących w szkole w związku z COVID-19. Ten fakt odnotowuje w dzienniku Librus.

16.   Świetlica:

a)                 Ze świetlicy korzystają wyłącznie uczniowie klas 1-3 w godzinach: 7.00 – 16.30

b)                 Ze względu na ograniczone możliwości lokalowe generujące zagrożenie epidemiczne do świetlicy może zostać przyjęta ograniczona liczba dzieci.

c)                 Pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mają dzieci obojga pracujących rodziców,
w szczególności pracowników ochrony zdrowia, nauczycieli, służb mundurowych, handlu oraz obsługi miasta i przedsiębiorstw realizujących zadania związane ze zwalczaniem pandemii.

d)                 Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach      

           dydaktycznych. Zasady reguluje odrębny kodeks.

 

17.   Stołówka:

a)             Przy organizacji żywienia w szkole obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników kuchni, wyposażenia stołówki i naczyń oraz sztućców. Obowiązek ten spada na najemcę.

b)            Korzystanie z posiłków będzie odbywać się w systemie zmianowym, a spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Przy zmianowym wydawaniu posiłków odbywać się będzie czyszczenie i dezynfekcja blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Za tę czynność odpowiada najemca.

c)             Dania i produkty są podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki.

 

18.   Nauczyciele bibliotekarze:

1)            Pilnują, aby uczniowie nie gromadzili się w bibliotece uniemożliwiając swobodne przemieszczanie się z zachowaniem dystansu 1,5 m;

2)            Książki i inne materiały wydają bezpośrednio osobie zamawiającej;

3)            Odkładają zdane przez uczniów i nauczycieli książki i inne materiały w wyznaczone do tego miejsce na okres kwarantanny, a po tym czasie odkładają je na półkę zgodnie
z pierwotnym ich układem.

4)            Pilnują, aby uczniowie  i pracownicy szkoły nie wchodzili między regały z książkami
i nie korzystali z książek oraz innych materiałów, które odbywają 48 godzinną kwarantannę;

19.   Osoby sprzątające w placówce:

1)            Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;

2)            Dezynfekują toalety – co najmniej 2  razy dziennie oraz po każdym dniu pracy szkoły;

3)            Dbają na bieżąco o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych;

4)            Wietrzą korytarze szkolne – raz na godzinę;

5)            Po każdym dniu myją detergentem i/lub dezynfekują:

a.       ciągi komunikacyjne – myją,

b.       poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, biurek, drzwi wejściowe do placówki, kurki przy kranach – myją i dezynfekują,

c.       sprzęt wykorzystywany w sali sportowej oraz jej podłogę – myją i/lub dezynfekują,

d.       sprzęt, pomoce dydaktyczne, zabawki pozostawiane w salach dydaktycznych
w wyznaczonych miejscach myją  i/lub dezynfekują;

6)            Przeprowadzając dezynfekcję postępują zgodnie z instrukcją i zaleceniami wskazanymi na opakowaniu przez producenta środka dezynfekującego oraz zgodnie z zasadami mycia zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu;

7)            Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani pracowników na wdychanie oparów;

8)            Wypełniają Kartę dezynfekcji pomieszczenia zgodnie z poleceniami dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej. Dyrektor lub osoba upoważniona dokonuje wyrywkowo monitorowania czystości pomieszczeń.

20.   Woźny:

1)            Dba o to, by uczniowie przychodzący do szkoły dezynfekowali ręce przy wejściu;

2)            Pilnuje, aby na teren placówki wchodziły tylko osoby uprawnione, jeśli mają one zakryte usta i nos oraz dokonały dezynfekcji rąk przy wejściu;

3)            Wskazuje osobom z zewnątrz placówki obszar, w którym mogą przebywać, instruują odnośnie konieczności zasłaniania nosa i ust na terenie szkoły i dezynfekcji rąk przy wejściu na teren placówki oraz zachowania dystansu od innych osób, co najmniej 1,5 metra.

Procedura komunikacji z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów szkoły

1.         W okresie epidemii kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi odbywa się głównie za pomocą środków komunikacji na odległość - telefon, e-mail, dziennik Librus.

2.         Rodzic/opiekun prawny na spotkanie bezpośrednie, rozmowę umawia się z nauczycielem za pomocą środków komunikacji na odległość . W bezpośrednim kontakcie z nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć osłonę ust i nosa oraz zachować dystans wynoszący min. 1,5 metra. Spotkanie, rozmowa nie może się odbywać podczas przerwy, kiedy nauczyciel pełni dyżur.

3.         Wchodząc na teren szkoły, np. na pierwsze zebranie, rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem oraz zgłosić pracownikowi spotkanie z nauczycielem podając swoje dane (imię i nazwisko) oraz nazwisko nauczyciela, z którym jest umówiony. Pracownik szkoły wpisuje dane do księgi wejść szkoły.

4.         Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do podania szkole numeru telefonu do kontaktu i aktualizowania go, w przypadku wystąpienia zmiany danych kontaktowych. Aktualne numery kontaktowe zbiera na początku roku wychowawca klasy.

5.         W przypadku pojawienia się objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych u dziecka w czasie zajęć odbywających się na terenie szkoły rodzic zostanie poinformowany telefonicznie na wskazany przez siebie numer telefonu o konieczności niezwłocznego odbioru dziecka ze szkoły.

6.         Rodzice/opiekunowie prawni otrzymują niniejsze Procedury do zapoznania się przez dziennik Librus. Procedurę udostępnia dyrektor szkoły.

Procedura przyprowadzania i odbioru uczniów ze szkoły

1.         Na teren budynku szkoły może wchodzić uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, którego może odprowadzić do szkoły tylko jeden opiekun (rodzic, opiekun, osoba upoważniona).

2.         Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły wysyłać ucznia, u którego w rodzinie któryś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji.

3.         Opiekun (przyprowadzający/odbierający ucznia) nie wchodzi na teren placówki,
w wyjątkowych przypadkach może przebywać tylko w części wspólnej szkoły tj.
w przedsionku („akwarium”). Rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego mogą przez pierwsze dwa tygodnie września odprowadzić dzieci do Sali.

4.         Opiekun przebywając w budynku szkoły musi stosować środki ochronne zgodnie
 z obowiązującymi przepisami w tym zakresie: osłona nosa i ust, dezynfekcja rąk.

5.         Opiekun zobowiązany jest do zachowania dystansu od pracowników szkoły oraz innych opiekunów i uczniów co najmniej 1,5 m.

6.         Dziecko nie może wnosić do budynku szkoły przedmiotów, które nie są niezbędne do zajęć, w których uczeń bierze udział.

7.         Opuszczając placówkę uczeń klas 0-3 odprowadzany jest przez nauczyciela do rodzica/ opiekuna prawnego/osoby upoważnionej do odbioru, który oczekuje przy drzwiach wejściowych.

8.         Odbiór dzieci przebywających w świetlicy szkolnej odbywa się wyjściem głównym.

Wyjścia na boisko, plac zabaw

1.         W przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, uczniowie będą korzystali z placu zabaw (klasy 0 i 1-3 według opracowanego harmonogramu), boiska, terenu szkoły.

2.         Długie przerwy w miarę możliwości uczniowie będą spędzali korzystając z boiska, terenu szkoły (poza budynkiem).

3.         Nauczyciele w miarę możliwości zapewniają, aby uczniowie unikali ścisku.

4.         Po powrocie ze świeżego powietrza uczniowie i nauczyciele dezynfekują lub myją ręce zgodnie z instrukcją na plakacie.

5.         Plac zabaw zamknięty jest dla osób postronnych.

Organizacja zajęć pozalekcyjnych

1.    W szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne zgodnie z harmonogramem tych zajęć
w przypisanych do tych zajęć salach.

2.    Osoby spoza szkoły, które prowadzą zajęcia pozalekcyjne z uczniami, zobowiązani są do przestrzegania niniejszych Procedur.

3.    Prowadzący zajęcia pozalekcyjne pilnuje, aby uczniowie nie gromadzili się i unikali ścisku.

4.    Prowadzący zajęcia nie może pozostawiać uczniów bez opieki. W sytuacjach wyjątkowych prowadzący ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom na czas jego nieobecności przez innego nauczyciela /wychowawcę itp.

5.    Prowadzący zajęcia czuwa nad bezpieczeństwem uczniów.

6.    Prowadzący zajęcia odkłada używany w trakcie zajęć sprzęt, pomoce dydaktyczne
w miejsce do tego wyznaczone, do dezynfekcji.

7.    Jeśli zajęcia odbywały się na świeżym powietrzu, uczniowie oraz prowadzący dezynfekują ręce przy wejściu do budynku.

8.    Prowadzący zajęcia pozalekcyjne wietrzą salę przed i po odbyciu zajęć.

Działalność gabinetu profilaktyki zdrowotnej

1.    W szkole funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej.

2.    W gabinecie może jednocześnie przebywać tylko jedna osoba.

3.    Pielęgniarka szkolna wietrzy gabinet co najmniej raz na godzinę.

4.    Pielęgniarka szkolna obsługując uczniów czy nauczycieli korzysta z jednorazowych rękawiczek ochronnych, które następnie wrzuca kosza na odpady zmieszane.

5.    W gabinecie znajduje się płyn do dezynfekcji rąk.

6.    Po każdym dniu pracy gabinet jest myty i dezynfekowany (podłogi, krzesła, łóżko, biurko) przez obsługę, a następnie wietrzony.

Procedura mycia zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu

Dezynfekcja zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu stanowi podstawową formę zapobiegania i przeciwdziałania oraz zwalczania COVID-19. Dezynfekcja polega na podjęciu czynności mających na celu niszczenie form mikroorganizmów oraz form przetrwalnikowych.

1.    W czasie epidemii zabawki, pomoce dydaktyczne oraz sprzęty (klawiatura, sprzęt sportowy) są dezynfekowane po użyciu – w miarę możliwości i obowiązkowo po każdym dniu.

2.    W czasie epidemii COVID-19 wszystkie zabawki materiałowe i pluszowe, materiały dydaktyczne oraz sprzęty, które służą do użytku przez uczniów lub nauczycieli, a których nie można skutecznie wymyć wyczyścić lub zdezynfekować zostają usunięte z sal przez obsługę we współpracy z nauczycielami i zabezpieczone w miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną.

3.    Wszystkie zabawki i pomoce dydaktyczne dopuszczone do użytku dzieci należy:

1)  wymyć, wyczyścić - każdą zabawkę i pomoc dydaktyczną należy dokładnie wyczyścić,  powierzchnię należy przemyć ciepłą wodą z dodatkiem stosownego detergentu (należy czytać etykietę) będącego na wyposażeniu szkoły. Po umyciu każdej zabawki i pomocy dydaktycznej należy dokładnie wypłukać gąbkę/szmatkę.

2) zdezynfekować - środkiem nietoksycznym bezpiecznym dla dzieci będącym na wyposażeniu szkoły, zgodnie z zaleceniami producenta widniejącymi na etykiecie produktu.

4.    W czasie epidemii używane w czasie zajęć książki będące na wyposażeniu sali należy odłożyć w wyznaczone miejsce, aby odleżały 48 godzin. Po tym czasie mogą wrócić do sali i mogą z nich korzystać inni nauczyciele/uczniowie.

5.    Osoby czyszczące, dezynfekujące zabawki, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt zobowiązane są używać tylko środków zakupionych do tego celu przez szkołę i myć ręce po wykonanej czynności mycia, czyszczenia czy dezynfekcji.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

1.    W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone
w maseczki, rękawiczki, przyłbicę, fartuch ochronny, termometr bezdotykowy oraz płyn do dezynfekcji rąk.

2.    Każdemu dziecku, które kaszle i/lub ma duszności, należy na podstawie zgody rodzica/opiekuna prawnego zmierzyć temperaturę po jego odizolowaniu – termometr znajduje się w: gabinecie profilaktyki zdrowotnej, sekretariacie szkoły. Pomiaru dokonuje wyznaczona osoba.

3.    W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka, które wskazują na chorobę sugerująca infekcję dróg oddechowych (takich jak kaszel, temperatura mierzona termometrem bezdotykowym powyżej 37,5 stopnia Celsjusza, duszności), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie – izolatorium.

4.    Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.

5.    Dyrektor lub wyznaczona przez dyrektora osoba kontaktuje się telefonicznie
z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka
z placówki informując o powodach.

6.         W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny, Powiatową Stację Epidemiologiczną.

7.         Nauczyciel opiekujący się grupą, jeśli to możliwe, przeprowadza uczniów do innej, pustej sali, a sala, w której przebywał uczeń z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – biurek, krzeseł).

8.         Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.

9.         Rodzice izolowanego ucznia odbierają ucznia ze szkoły z zachowaniem środków bezpieczeństwa (zachowują dystans co najmniej 1,5 metra od osoby przekazującej dziecko, mają osłonę nosa i ust, dezynfekują ręce). Dziecko do rodziców przyprowadza wyznaczony pracownik szkoły. Dziecko wychodząc z pomieszczenia, w którym przebywało w izolacji, wyposażone zostaje w osłonę ust i nosa.

10.     W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły będącego na stanowisku, niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę zastępującą o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia. Pracownik kontaktuje się
z lekarzem opieki zdrowotnej celem uzyskania teleporady, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwoni pod nr 999 lub 112 informując, że może być zakażony COVID-19.

11.     Dyrektor zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i wprowadza
do stosowania na terenie placówki instrukcje i polecenia przez nią wydane.

12.     Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną. Osoby przeprowadzające mycie/dezynfekcję korzystają ze środków ochrony osobistej (osłona nosa, ust, rękawice ochronne),  po zakończonej pracy zużyte środki wyrzucają do kosza przeznaczonego na tego typu odpady zmieszane i myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.

13.     Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.

14.     Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

15.     Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.

16.     Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

17.     W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

18.     Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba prowadzi Rejestr występujących
w szkole zdarzeń chorobowych wskazujących na infekcje dróg oddechowych uczniów
i pracowników, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej Procedury. Rejestr prowadzony jest tylko w wersji papierowej, na podstawie zgłoszonych przez pracowników przypadków chorobowych. Po 14 dniach od identyfikacji objawów chorobowych dane osobowe osoba prowadząca rejestr wymazuje z tabeli rejestru.

 

Przepisy końcowe

1.    Wszystkie zasady zapewnienia bezpieczeństwa w szkole przedstawione w niniejszych procedurach obowiązują każdego ucznia oraz pracownika, a także osoby wykonującej prace na rzecz szkoły, niezależnie od formy zajęć, w których uczestniczy lub zadań, które wykonuje.

2.    Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia 1 września 2020 r. do czasu ich odwołania.

 

 

 


Załącznik nr 3

 

do Procedury bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii

 

 

 

REJESTR WYSTĘPUJĄCYCH W SZKOLE ZDARZEŃ CHOROBOWYCH WSKAZUJĄCYCH NA INFEKCJE DRÓG ODDECHOWYCH UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW

 

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

Klasa (w przypadku ucznia)

Data wystąpienia objawów

Godzina zgłoszenia

Osoba zgłaszająca

Objawy

Temperatura ciała

COVID-19

Tak/Nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr prowadzi się tylko w wersji papierowej. Rejestr prowadzi dyrektor szkoły.
Po okresie 2 tygodni od wystąpienia objawów chorobowych dane osobowe ucznia, pracownika szkoły są wymazywane z rejestru.

 

 

 

 

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła+.

Celem projektu jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji zajęć zdalnych poprzez zakup laptopów z oprogramowaniem oraz słuchawek.

Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie udostępnienie nauczycielom i uczniom narzędzi do realizowania nauczania w trybie zdalnym.

Całkowita wartość projektu: 164 999,56 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 164 999,56