Szkoła liderem wielokulturowości – projekt realizowany

 

w Szkole Podstawowej nr 90 w roku szkolnym 2019/20

 

 

 

Cele

 

 

 

Uczeń:

 

 • rozumie kontekst funkcjonowania kolegów i koleżanek  z doświadczeniem migracyjnym,
 • umie reagować w sytuacjach konfliktowych związanych z  obecności cudzoziemców,
 • poszerza wiedzę na temat różnych kultur i krajów,
 • rozwija wiedzę na temat procesów zachodzących między osobami pochodzącymi z odmiennych kultur,
 • zna i rozumie pojęcie stereotypu,
 • poddaje krytycznej analizie procesy wykluczenia między uczniami,
 • jest otwarty na funkcjonowanie w środowisku wielokulturowym,
 • potrafi wyrazić swoją opinię, na temat wielokulturowości, zarówno werbalnie jak i poprzez sztukę,

 

 

 

Treści

 

 • Podstawy komunikacji międzykulturowej,
 • Założenia edukacji antydyskryminacyjnej i międzykulturowej,
 • Elementy prawa oświatowego - wsparcie uczniów z doświadczeniem migracyjnym,
 • Zespół szkolny - role i zadania w procesie wsparcia ucznia z doświadczeniem migracyjnym,
 • Projektowanie działań integracyjnych w środowisku szkolnym,
 • Sposoby reagowania na sytuacje konfliktowe,

 

Działania

 

Zadanie

adresaci

termin realizacji

Uczestnictwo wymianie międzynarodowej w Poczdamie „Różni ale równi”

kl. 5c i 6b

wrzesień

przystąpienie do konkursu „Szkoła otwarta na wielokulturowość”

cała szkoła

październik

Realizacja zadań konkursowych:

·         przeprowadzenie pogadanki z dziećmi nt. różnych kultur

·         „Kuchnie świata, czyli potrawy, które wyróżniają dane państwo”

 

·         konkurs kahoot, wiedzy o krajach „Co kraj to obyczaj”  

·         Prezentacja najciekawszych miejsc turystycznych z krajów pochodzenia uczniów – Ukraina, Włochy, Holandia, Irlandia – forma plakatu, prezentacja w holu – „Citizens of the world” ,

·         Konkurs na przewodnik po Poznaniu,

 

·         Festiwal kolędy międzynarodowej – każda klasa przygotowuje jedną zagraniczną kolędę w dowolnym języku,

 

·         Przygotowanie szkolnej wystawy zdjęć/prac plastycznych obrazujących stroje różnych kultur,

 

·         udział w kursie „Praca z dzieckiem cudzoziemskim”

cała szkoła – pogadanki przeprowadzą goście

wybrani uczniowie

2-3 osoby z klasy

uczniowie obcokrajowcy

 

 

 

RR, uczniowie

 

wybrani uczniowie

 

 

cała szkoła

 

 

 

A.Wojciechowska

 

październik

 

styczeń

marzec

 

luty

 

 

 

luty

 

grudzień

 

 

 

styczeń

Współpraca z Fundacją „Małymi Oczami” – lekcje kulturowe z gośćmi zza granicy

cała szkoła

październik - listopad

Uczestnictwo w zajęciach pt. „Inna Perspektywa” organizowanych przez Centrum Inicjatyw Młodzieżowych „Horyzonty”:

·         zajęcia w szkole „jak wygląda życie obcokrajowców w Poznaniu”

·         warsztaty w Muzeum Archeologicznym

 

·         warsztaty w Muzeum Narodowym

 

 

 

kl. 7-8

 

kl. 7-8

 

 

 

kl. 7-8

 

 

 

8 listopada

 

13 listopada

 

 

 

20 listopada

„Kultura to także religia” – wycieczka oraz warsztaty na temat kultury/religii -  meczet, synagoga, cerkiew prawosławna.

chętni uczniowie

listopad – maj (termin będzie ustalany z wychowawcami)

Zorganizowanie wycieczki do stolicy różnorodności – wycieczka do Londynu

chętni uczniowie

17-23 maja

Współpraca z Wydziałem Anglistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza – gościnne wykłady, pogadanki, warsztaty.

wybrani uczniowie

październik - maj

Debata oksfordzka, we współpracy z innymi szkołami podstawowymi, na temat wielokulturowości

wybrani uczniowie

czerwiec

Wystawienie przedstawienia przygotowanego przez nauczycieli pt. „Inne Kaczątko”

społeczność szkolna

czerwiec

Uczestniczenie w spotkaniach/szkoleniach poznańskich Liderów Wielokulturowości – zorganizowanie jednego spotkania w naszej szkole

A. Wojciechowska i S. Domański

cały rok szkolny

       

 

                       

 

* Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji programu z uwzględnieniem oferty kulturalnej miasta Poznania i organizacji zewnętrznych oraz inicjatywy uczniów i rodziców.

 

 

 

Plan przygotowali:

 

Aleksandra Wojciechowska oraz Szymon Domański

 

 

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła+.

Celem projektu jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji zajęć zdalnych poprzez zakup laptopów z oprogramowaniem oraz słuchawek.

Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie udostępnienie nauczycielom i uczniom narzędzi do realizowania nauczania w trybie zdalnym.

Całkowita wartość projektu: 164 999,56 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 164 999,56