REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK ODZIEŻOWYCH

 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 90 W POZNANIU

 

 

 

1.      Szafki ubraniowe stanowią wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 90 w Poznaniu i podlegają ewidencji.

 

2.      Szafki służą wyłącznie do przechowywania odzieży, podręczników oraz innych przedmiotów związanych z nauką w szkole.

 

3.      Zabrania się na zewnątrz i wewnątrz szafek dokonywania jakichkolwiek napisów, naklejania czegokolwiek z wyjątkiem informacji wskazującej na użytkownika szafki przygotowanej przez pracowników szkoły. (Użytkownik szafki odpowiada za naklejkę z numerem szafki, w razie zerwania zobowiązany jest do ponownego naklejenia).

 

4.      Uczeń, któremu dana szafka została przydzielona, ma obowiązek zadbać o jej użytkowanie zgodnie z niniejszym regulaminem.

 

5.      Każdy zamek do szafki ma dwa klucze: jeden wydawany uczniowi i drugi, pozostający w szkole jako zapasowy.

 

6.      Kluczyk do szafki wydawany jest w pierwszych dniach nauki w danym roku szkolnym za pokwitowaniem odbioru i zdawany w ostatnich dniach zajęć w danym roku szkolnym na ręce wychowawcy klasy. Szafkę po zakończeniu roku szkolnego pozostawia się pustą.

 

7.      W przypadku, gdy uczeń rezygnuje z nauki w szkole, przed oddaniem dokumentów klucz od szafki zdaje w sekretariacie.

 

8.      W sytuacji, gdy uczeń stwierdzi, że jego szafka została uszkodzona lub zniszczona, ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie pracownika sekretariatu szkoły. Niedopełnienie tego obowiązku będzie traktowane jako zniszczenie dokonane przez samego użytkownika szafki.

 

9.      Zniszczenie lub uszkodzenie szafki na skutek nieprzestrzegania niniejszego regulaminu powoduje konieczność naprawienia szkody na koszt rodziców ucznia.

 

10.  Zagubienie lub kradzież klucza należy niezwłocznie zgłosić w sekretariacie szkoły. Do czasu wymiany zamka lub dorobienia klucza na koszt rodziców, uczniowi szafkę otwiera pracownik szkoły kluczem zapasowym. Klucz zapasowy do szafki wydaje się tylko rodzicom lub  opiekunom prawnym w celu dorobienia drugiego egzemplarza.

 

11.  Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego pracownik ma prawo do kontroli zawartości szafki w obecności ucznia, a w uzasadnionych przypadkach – na wniosek organów upoważnionych do dokonywania przeszukiwań – również bez obecności użytkownika. W ostatnim przypadku sporządza się odpowiedni protokół.

Fakt zapoznania się z regulaminem i przyjęcie go do wiadomości uczniowie potwierdzają podpisem na liście zbiorczej danej klasy, natomiast rodzice na liście zbiorczej podczas zebrania szkolnego.

 

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła+.

Celem projektu jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji zajęć zdalnych poprzez zakup laptopów z oprogramowaniem oraz słuchawek.

Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie udostępnienie nauczycielom i uczniom narzędzi do realizowania nauczania w trybie zdalnym.

Całkowita wartość projektu: 164 999,56 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 164 999,56