TRZYLETNI PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90 w POZNANIU

Rok szkolny 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

 

Zgodnie z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/21 - 

art. 60 ust.3 p.1 ustawy z dn.14.12.2016 - Prawo Oświatowe (Dz.U. 2019. poz. 1148)

 

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym

uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności,

innowacyjności i kreatywności uczniów - nie dotyczy.

2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia

osób dorosłych - nie dotyczy.

3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego

wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i

edukacyjnych.

4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod

kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i

respektowanie norm społecznych.WSTĘP

Niniejszy 3-letni program profilaktyczno-wychowawczy powstał po analizie ewaluacji rocznej

przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 90 w Poznaniu oraz na bazie programu zeszłorocznego,

który nie został zrealizowany przez pandemię koronawirusa.

 

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PLANU PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEGO:

Głównym celem realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest wspomaganie

wszechstronnego rozwoju ucznia w oparciu o uniwersalne wartości. Program zakłada współpracę

rodziców i szkoły oraz wspólne dążenie do spójność działań wychowawczych i profilaktycznych rodziny i

szkoły oraz integralność wychowania z nauczaniem. Program Wychowawczo- Profilaktyczny

przygotowuje dzieci do dorosłego życia w społeczeństwie, dlatego kładzie nacisk na kulturę osobistą i

umiejętność współżycia w grupie, kształtowanie postaw obywatelskich, pogłębianie świadomości

ekologicznej, wychowanie estetyczne i zdrowotne, poznawanie dziedzictwa kulturowego zróżnicowanej

etnicznie Polski jak i Europy oraz świata. Chcemy aby rodzice i uczniowie postrzegali naszą szkołę jako

placówkę przyjazną, życzliwą, zapewniającą wszechstronny rozwój, który wyraża się w następujących

działaniach wychowawczych i profilaktycznych:

● rozwijanie wszystkich sfer osobowości ucznia zgodnie z ideami zawartymi w Powszechnej

Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji Praw Dziecka,

● kształtujemy umiejętność współistnienia w grupie rówieśniczej i społecznej przez wspólną

naukę, zabawę i wybór właściwych form spędzania wolnego czasu,

● inspirujemy uczniów do działań twórczych oraz własnego rozwoju,

● zachęcamy i włączamy rodziców oraz całą społeczność szkolną do działań na rzecz rozwoju

życia kulturalnego w szkole i środowisku,

● dbamy o bezpieczeństwo uczniów w szkole zapobiegając zagrożeniom, przeciwdziałając

zachowaniom problemowym i ryzykownym,

● kształtujemy umiejętność pomocy i współpracy z innymi ukazując wartości płynące z

koleżeństwa i przyjaźni,

● promujemy i uczymy właściwych norm zachowania, poszukiwania wartości i autorytetów.

 

Założenia organizacyjne: Program Wychowawczo- Profilaktyczny realizują nauczyciele: program

obejmuje wszystkich uczniów, poprzez spójne oddziaływania wychowawcze i profilaktyczne w trakcie

organizowanej aktywności szkolnej.

● na podstawie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego dla każdej klasy tworzy się plan

działań wychowawczych i profilaktycznych dostosowany do potrzeb, możliwości i sytuacji

wychowawczej klasy,

● zakłada się współpracę z rodzicami oraz instytucjami wspierającymi działalność

wychowawczą i profilaktyczną szkoły,

● program jest dokumentem otwartym.

 

MISJA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNA SZKOŁY:

Szkoła jest miejscem otwartym, tolerancyjnym oraz wspierającym indywidualnie każdego ucznia.

Placówka wspiera rozwój uczniów w strefie wychowawczej poprzez prezentowanie nienagannych postaw

jej pracowników, wspiera wychowawczo rodziny uczniów poprzez naukę norm społecznych. Szkoła jest

otwarta na wielokulturowość, przez co stara się zapoznawać uczniów z różnorodnością kulturową świata

ucząc ich przez to otwartości, tolerancji, empatii.

Szkoła poprzez działania swoich pracowników dba o właściwy klimat sprzyjający twórczej i efektywnej

pracy. Jest przyjazna dla ucznia, rodziców i nauczycieli, wspomaga wychowawczą rolę rodziny

współdziałając z rodzicami /prawnymi opiekunami/ w procesie kształcenia i wychowania. Szkoła

gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną zapewniając im możliwość

doskonalenia kompetencji zawodowych, zarówno przedmiotowych jak i wychowawczych. Misją naszej

szkoły jest wychowanie dziecka świadomego dokonywanych wyborów, wrażliwego i otwartego na

środowisko naturalne i społeczne, w jakim funkcjonuje, pewnie poruszającego się w określonym

kulturowo i światopoglądowo systemie wartości, odpowiedzialnego, prawego, krytycznego, tolerancyjnego

i zdolnego do współdziałania.

Profilaktyka szkoły skupia się wokół informowaniu uczniów o czyhających zagrożeniach w świecie

rzeczywistym i wirtualnym.

 

WIZERUNEK ABSOLWENTA SZKOŁY:

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 90 to osoba pewna swoich umiejętności i swojej indywidualnej

wartości. Po ukończeniu szkoły uczeń jest świadomy tego, jakie normy społeczne uważa się za poprawne

i tolerowane, stosuje swoje obycie społeczne sprawnie i jest w pełni świadomy swoich praw i obowiązków

jako obywatel i członek społeczności lokalnej. Zna znaczenie poszanowania wartości, honoru, bycia

uczciwym wobec siebie i świata. Absolwent Szkoły Podstawowej nr 90 jest tolerancyjny, swoim

zachowaniem okazuje szacunek do szkolnych, regionalnych jak i narodowych tradycji naszego kraju i

innych państw. Jest pomocny, uprzejmy, zaangażowany w życie społeczne, nie jest mu obca praca

wolontariacka i udział w akcjach charytatywnych, potrafi współpracować w grupie. Absolwent jest

wrażliwy na różnorodne aspekty kultury i sztuki. W obliczu zmian klimatycznych jest świadomym

konsumentem, dba o środowisko, potrafi dbać o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez aktywność

oraz stosowanie zasad dobrego odżywiania. Absolwent Szkoły Podstawowej nr 90 jest świadomym

uczestnikiem życia w sferze wirtualnej, potrafi korzystać z Internetu w sposób właściwy, rozpoznaje hejt

oraz fake news i stawia im czynny opór.

W sferach naukowych oraz życia codziennego Absolwent jest wykształcony w stopniu podstawowym

zgodnie z obowiązującą podstawą programową. Dzięki uzyskanej edukacji potrafi samodzielnie znaleźć

potrzebne mu informacje, uczyć się i jest skory do dalszej nauki, wysoko ceni swoje mocne strony dobrze

określone w trakcie edukacji, podejmuje wyzwania dalszej edukacji, ufa swoim talentom, jest pozytywnie

nastawiony do dalszej edukacji. Jest świadom potrzeby dalszego rozwoju kompetencji miękkich.

Absolwent Szkoły potrafi krytycznie myśleć i wyrażać swoje zdanie w sposób jasny, stanowczy i nie

obrażający kogokolwiek.

 

NAUCZYCIEL:

Nauczyciele pracują indywidualnie oraz jako zespół w stałej współpracy z rodzicami oraz uczniami. Są

otwarci na pomysły dotyczące kwestii wychowawczych i profilaktyki płynące od uczniów i rodziców. Ich

głównym zadaniem jest wspieranie ucznia w drodze edukacyjnej, podczas wspierania ucznia nauczyciel

podchodzi indywidualnie do każdego z nich i dba o jego rozwój oraz wspomaga go podczas niepowodzeń

i trudności. W przypadku wystąpienia trudności w nauce lub kłopotów z funkcjonowaniem w złożonej,

szkolnej społeczności - szczególnie w okresie stanu wyjątkowego (jak obecnie podczas pandemii

koronawirusa), nauczyciel dba o poprawę sytuacji niezwłocznie informując rodziców i opiekunów o

konieczności podjęcia działań, m.in. spotkań, rozmów (również online), warsztatów integracyjnych i

innych.

Nauczyciele są zobowiązani do równego traktowania uczniów, co oznacza, że każdy uczeń może liczyć

na bezpośrednie zainteresowanie nauczyciela jego postępami w edukacji lub jego problemami.

By zwiększyć zainteresowanie nauką oraz rozwojem emocjonalnym nauczyciele powinni stosować

pozytywne ocenianie, które rozumiane jest jako wskazywanie w trakcie oceniania pozytywnych aspektów

oceny pracy ucznia, a nie tylko ich negatywów (możliwa forma jako przykład: sprawdzian jest oceniany

zielonym długopisem, którym nauczyciel nanosi plusy i komentarze pozytywne, braki są podsumowane

pobocznie i całość sumowana jest na ogólną ocenę).

Prowadzenie edukacji międzyprzedmiotowej jest pożądane oraz istotne w celu zacieśniania więzi.

Zadania edukacyjne polegające na tworzeniu projektów, w tym międzyprzedmiotowych (np. połączenie

geografii i historii jest rozwijające szerszą perspektywę i wymaga wzmożonej współpracy pomiędzy

nauczycielami) są ciekawe, wymagają zaangażowania i tworzenia nowych relacji, co wspomaga ogólny

rozwój uczniów.

Nauczyciele swoją postawą powinni wskazywać właściwą ścieżkę rozwoju uczniom, którzy większość

swoich dni spędzają wśród grona nauczycielskiego - zaciekawienie światem, otwartość,

komunikatywność, kompetentność, przyjazne nastawienie - to cechy których nie powinno zabraknąć u

nauczyciela. Nauczyciel, powinien motywować ucznia do nauki, wspierać rozwoju, by dziecko samo

mogło stawiać sobie cele i obserwować własne postępy. Dzieci i młodzież powinny być wspierane w

samodzielnym poszukiwaniu, odkrywaniu i kreatywnym rozwiązywaniu problemów.

 

NOWOCZESNE PODEJŚCIE DO EDUKACJI I ZAGADNIEŃ WYCHOWAWCZYCH :

Zgodnie z przedstawionymi wnioskami nauczycieli zawartymi w sprawozdaniu podsumowującym

ewaluację programu profilaktyczno-wychowawczego z roku 2019/2020 szkoła jest zobowiązana do

podjęcia działań mających na celu wprowadzenie ich postulatów:

● Analiza i wdrożenie nauczania bez oceniania

● Działania lobbujące na rzecz odejścia od egzaminów klas ósmych

● Przejście z motywacji zewnętrznej na motywację wewnętrzną przez stosowanie zaleceń

zawartych w niniejszym programie

● Prowadzenie szkoleń dla rodziców - wychowanie bez kar i nagród

● Wzmocnienie samorządności wśród uczniów - rzeczywista sprawczość i opiniotwórczość

● Rezygnacja z punktowego sposobu oceniania zachowania na rzecz samooceny

 

Oczekiwane efekty

Realizacja zadań wynikających z Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w środowisku szkolnym

przyczyni się do podniesienia jakości pracy szkoły w zakresie oddziaływań wychowawczych i

edukacyjnych. Wzrośnie poziom poczucia bezpieczeństwa w wymiarze indywidualnym i zbiorowym, a

zmniejszy się ilość zachowań ryzykownych, niebezpiecznych zagrażających życiu i zdrowiu fizycznemu i

psychicznemu. Uczniowie nabędą umiejętności prospołecznych, które przyczynią się do ukształtowania

prawidłowych postaw patriotycznych i obywatelskich oraz właściwych postaw i postępowania wobec

innych ludzi zrozumienia, szacunku, empatii i tolerancji oraz umiejętności komunikacji interpersonalnej.

Podniesienie efektywności oddziaływań w zakresie nauczania, rozbudzanie zainteresowań i pasji,

przyczyni się do wzrostu poziomu wiedzy, osiągnięć i sukcesów szkolnych uczniów. Aktywne włączenie

się uczniów w życie szkoły i klasy spowoduje wzrost poczucia odpowiedzialności oraz przynależności do

klasy i zbiorowości szkolnej. Nastąpi wzmocnienie współpracy, zaufania i pozytywnej komunikacji na linii

szkoła-rodzice-uczeń. Szkoła stanie się miejscem współdziałania, bezpiecznym i przyjaznym dla uczniów,

rodziców i nauczycieli.

 

Ewaluacja

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 90 jest otwarty i będzie podlegać

systematycznej ewaluacji, a ewentualne zmiany zostaną uwzględnione w następnym roku szkolnym.

W ewaluacji będą wykorzystane opinie uczniów, rodziców, nauczycieli. Stosujemy następujące sposoby

ewaluacji:

● Ankiety online przeprowadzane co semestr wśród uczniów, nauczycieli, rodziców;

● Badanie opinii na zebraniach samorządu uczniowskiego, na spotkaniach z rodzicami oraz

corocznych Naradach Obywatelski o Edukacji

● Obserwacje i analizy osiągnięć szkolnych oraz zmian w zachowaniu, postawach i działaniu

uczniów;

● Analiza dokumentacji szkolnej i zmian w niej zawartych.

● Działania wychowawcze i profilaktyczne szkoły, po przeprowadzonej wcześnie diagnozie i

dokładnej analizie sprawozdań wychowawców, będą corocznie modyfikowane w ramach potrzeb.

 

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE, CELE DZIAŁAŃ ORAZ OSOBY

ODPOWIEDZIALNE ZA WDRAŻANIE PROGRAMU

Proponowane działania powinny zostać wdrożone do codziennego funkcjonowania szkoły w celu

poprawy jakości działań wychowawczo-profilaktycznych w placówce. W przypadku wystąpienia sytuacji

nadzwyczajnej, jak trwająca pandemia koronawirusa działania powinny znajdować swoje alternatywy w

wersji online (np. wycieczki wirtualne, praca w grupach przez Internet, spotkania online).

 

Cel

Zadania

Odpowiedzialni oraz podmioty wspomagające

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

 • Zapewnienie wymaganych warunków realizacji podstawy programowej (zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie sal);

 • Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania - m. in.  Koło naukowców "Grafen";

 • realizacja programu kształcenia kompetencji kluczowych;

 • IZ do wiadomości ucznia i rodzica, zamieszczanie w  dzienniku elektronicznym;

 • Wspólne planowanie z uczniem pracy;

 • Podawanie celów w języku ucznia i kryteriów sukcesu (zwłaszcza przy wprowadzaniu nowego materiału);

 • Organizacja konkursów na poziomie szkolnym i międzyszkolnym, przygotowywanie do konkursów pozaszkolnych;

 • realizacja projektów zespołowych i międzyklasowych (w tym MGW);

 • Dzielenie się wynikami swojej pracy;

 • realizacja zadań w ramach poszerzonej edukacji (np. plastycznej, teatralnej)

 • Objęcie systematyczną pomocą psychologiczną dzieci, które potrzebują dodatkowego wsparcia, spotkania wychowawcy z psychologiem z Poradni PP i rodzicem;

 • prowadzenie rewalidacji oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

 • rozpoznawanie indywidualnych predyspozycji oraz potrzeb rozwojowych dzieci w zerówce  przez psychologa szkolnego, diagnozowanie gotowości szkolnej

 • prowadzenie działań mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych przez psychologa oraz zespół pedagogów szkolnych

 • zapobieganie i minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych u dzieci

 • prowadzenie zajęć z profilaktyki uzależnień (w ramach środków otrzymanych od AA) 

 

Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych

 • korzystanie z platform edukacyjnych (G-Suite dla szkół i uczelni);

 • Stosowanie metod TIK na lekcjach ;

 • korzystanie z platform edukacyjnych (np. wykorzystywanie programów; komputerowych i kodów QR, stosowanie aplikacji typu Kahoot);

 • Pozyskiwanie od wydawnictw kodów dostępu do edukacyjnych materiałów cyfrowych;

 • Wdrażanie zasad bezpieczeństwa cyfrowego dla uczniów i nauczycieli;

 • Prowadzenie zajęć dotyczących netykiety;

 • Prelekcje dla uczniów na temat bezpiecznego korzystania z sieci -  współpraca ze strażą miejską i urzędem miasta;

 • Podtrzymanie zasad korzystania ze sprzętu elektronicznego przez uczniów (regulamin ucznia);

 • Szkolenia kadry w zakresie platform edukacyjnych, narzędzi cyfrowych i ich obsługi

 

Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych

 • Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych (prowadzenie lekcji wychowawczych w kl. IV-VIII, zajęć arteterapii  i biblioterapii w kl. I-III; prelekcje straży miejskiej i policji; prowadzenie akcji profilaktycznych, np. Uzależnienia są groźne);

 • Kształtowanie świadomego obywatela (przedstawienie różnych form patriotyzmu, gromadzenie wiedzy o patronie szkoły, historii dzielnic i miasta, dbałość o środowisko i lokalną społeczność, uświadomienie celowości działań proobywatelskich i patriotycznych itp.);

 • Udział w akcjach charytatywnych (m.in. organizowanych przez PCK) oraz ich organizacja na terenie szkoły (np. kiermasz);

 • Wybory do samorządu szkolnego i klasowego;

 • Wspieranie inicjatyw uczniowskich;

 • Rozwijanie przedsiębiorczości (np. SKO, przygotowanie stoisk i oferty na kiermasze, pikniki);

 • Rozwijanie kreatywności uczniów (przygotowanie koncertów, przedstawień i prezentacji; zajęcia pozalekcyjne; udział w konkursach);

 • Rozwój doradztwa zawodowego (m.in. zajęcia preorientacji zawodowej z psychologiem w klasach 7-8, elementy wiedzy o różnych zawodach na wszystkich przedmiotach i poziomach edukacyjnych; planowanie własnego rozwoju i wspieranie w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych);

 • Udzielanie wsparcia osobom zagrożonym odrzuceniem i dyskryminacją, wsparcie dla obcokrajowców wśród uczniów naszej szkoły;

 • Przypominanie zasad współżycia społecznego;

 • Prowadzenie lekcji językowego i komunikacyjnego sovoire-vivre'u;

 • Bezpośrednie reagowanie na agresję słowną i wulgaryzmy

 • Propagowanie zdrowego trybu życia (organizacja Dnia Sportu i zawodów, promocja aktywnego stylu życia i zdrowego żywienia, zachęcanie do udziału w zajęciach sportowych oferowanych w mieście)

 

Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

 • Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów (II sem. roku szkolnego 2020/21);

 • Zwiększenie efektywności dyżurów (dostosowanie planu dyżurów do potrzeb);

 • Udzielanie wsparcia i uwrażliwianie na krzywdę ludzką;

 • Współpraca z policją i strażą miejską

 

Zadania z koncepcji pracy i rozwoju szkoły na lata 2015 – 2020

Podsumowanie efektów planu pięcioletniego i przygotowanie planu działania na kolejny okres

(podwaliny pod jubileusz szkoły w roku 2024)

 

Utrzymanie unikalnego charakteru szkoły • Utrzymanie klas z poszerzoną edukacją muzyczną i plastyczną, a także klas dwujęzycznych;

 • Podtrzymanie współpracy z Instytutem Goethego;

 • Organizowanie wydarzeń kulturalnych, będących wizytówką szkoły;

 • Poszukiwanie nowych ścieżek rozwoju placówki (pozyskiwanie środków na wyposażenie szkoły, remonty i tworzenie kreatywnej przestrzeni dla uczniów)

 

Promocja szkoły

 • Unowocześnienie strony szkoły;

 • Zwiększenie udziału profilu facebook’owego szkoły w promocji;

 • Przygotowanie atrakcyjnego i unikalnego modelu Drzwi Otwartych (dostosowanego do możliwości);

 • Stworzenie nowego filmu promującego szkołę;

 • Współpraca z lokalną społecznością (organizowanie pikników, wydarzeń kulturalnych, zaznaczenie swojej obecności na terenie rejonu);

 • Przygotowanie przez uczniów ulotek i plakatów w trzech językach (w formie konkursu);

 • Organizacja konkursów międzyszkolnych

 

Wnioski z ewaluacji  wewnętrznej

● Wzbogacenie oferty konkursów  wewnątrzszkolnych i uatrakcyjnienie dodatkowych zadań projektowych

● Wyszukiwanie atrakcyjnych konkursów

● Propozycje od nauczycieli np. Mem o tematyce…, tik tok, tutorial, konkurs fotograficzny

● Stosowanie na lekcjach metod aktywizacyjnych,  wykorzystywanie narzędzi TIKTOK

● Lektura fachowa

● Udział w doskonaleniu zawodowym

● Wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce – obserwacje lekcji, lekcje koleżeńskie

● Utrzymać organizowanie dni tematycznych z uwzględnieniem inicjatyw uczniowskich

● Ogólnoszkolny wieloroczny projekt Szkoły   otwartej  na wielokulturowość

● Dni tematyczne- propozycje SU oraz Klubu  Wolontariatu (sonda wśród uczniów)

● Rozbudzanie poczucia sprawstwa wśród   uczniów, idei przedsiębiorczości, aktywizacja na  polu życia  społecznego szkoły

 

Wnioski z nadzoru pedagogicznego

● Częstsze stosowanie metody projektu w trakcie realizacji materiału dydaktycznego.

● Popularyzacja metody projektu wśród  nauczycieli

● Korzystanie z gotowych propozycji

● Zaktywizowanie w zakresie inicjatyw   Samorządu  Uczniowskiego

● Zwiększenie poczucia sprawstwa u dzieci

● Zachęta do inicjowania działań atrakcyjnych dla społeczności uczniowskiej

● Sondaż oczekiwań

● Stałe modyfikowanie opracowanego systemu oceniania zachowania

● Współpraca nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły przy analizie sytuacji problemowych

● Wykorzystywanie wszystkich możliwości   systemu  oceniania zachowania, w szczególności

pozytywnego oceniania zachowania uczniów

● Weryfikacja systemu punktowego zmierzająca   do  zaprzestania stosowania go i wprowadzenie

innego systemu, który zostanie opracowany   wspólnie  przez całą szkolną społeczność

● Ocena skuteczności wprowadzanych zmian

 

Wolne wnioski

   
     
     
     


 

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła+.

Celem projektu jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji zajęć zdalnych poprzez zakup laptopów z oprogramowaniem oraz słuchawek.

Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie udostępnienie nauczycielom i uczniom narzędzi do realizowania nauczania w trybie zdalnym.

Całkowita wartość projektu: 164 999,56 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 164 999,56