REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 90 W POZNANIU

 

Rozdział I

Nazwa organów Samorządu Uczniowskiego

1.      Samorząd Uczniowski (SU) tworzą uczniowie szkoły wybrani podczas wyborów do SU.

2.      Reprezentacją SU jest Rada Uczniowska składająca się z przewodniczącego, z-cy przewodniczącego i sekretarza.

3.      Kadencja SU trwa jeden rok szkolny.

Rozdział II

Zasady wybierania członków SU

1.      Wybory do SU odbywają się pod koniec września.

2.      Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie wyborów są opiekunowie samorządu.

3.      Każdy uczeń z klasy IV, V, VI, mający co najmniej ocenę dobrą z zachowania, może kandydować do SU.

4.      Każdy kandydat ma prawo do kampanii wyborczej, która trwa 5 dni.

5.      Podczas kampanii wyborczej kandydaci powinni w sposób kulturalny i z zachowaniem zasad demokracji przedstawić swoje programy wyborcze.

6.      Wybory przeprowadzane są w formie tajnej.

7.      Prawo do głosowania ma każdy uczeń klas IV- VI

8.      Uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 15 głosów wchodzą do SU.

9.      Komisję skrutacyjną tworzą opiekunowie SU oraz przewodniczący klas VI.

10.  Odwołania przyjmuje komisja skrutacyjna w formie pisemnej i uzasadnieniem, nie później niż 3 dni po ogłoszeniu głosowania.

11.  Ogłoszenie wyników głosowania następuje w pierwszym tygodniu października.

Rozdział III

Wewnętrzna struktura SU

1.      Członkowie SU wybierają w formie jawnej przewodniczącego oraz zastępcę.

2.      Rada Uczniowska i pozostali członkowie SU wchodzą w skład poszczególnych sekcji.

3.      Liczbę i rodzaj sekcji ustala na początku kadencji SU wg potrzeb.

4.      Członek SU może być odwołany przed upływem kadencji, gdy nie uczestniczy regularnie w spotkaniach SU, nie wywiązuje się z przydzielonych mu zadań, otrzymał w trakcie trwania kadencji ocenę niższą niż dobra z zachowania.

5.      Zebrania SU odbywają się co najmniej raz w tygodniu.

6.      Członkowie SU odpowiadają za przekazanie swoim klasom informacji o ustaleniach SU.

7.      Członkowie samorządu uczestniczą w zebraniach, przedstawiając wnioski i postulaty.

8.      W zebraniach uczestniczą opiekunowie SU, może też brać w nich udział Dyrektor szkoły i wychowawcy klas.

9.      Działalność SU jest koordynowana przez przewodniczącego i opiekunów SU.

Rozdział IV

Ramowy plan działań

1.      Praca SU opiera się na planie pracy, który powinien uwzględniać założenia pracy szkoły na dany rok.

2.      Plan pracy SU ustalają opiekunowie samorządu, biorąc pod uwagę opinie i pomysły członków SU. W ciągu roku szkolnego istnieje możliwość dokonywania korekt w planie pracy.

Rozdział V

Prawa i obowiązki członków SU

1.      Przewodniczący reprezentuje ogół uczniów szkoły.

2.      Zastępca przewodniczącego wspomaga przewodniczącego we wszystkich działaniach i koordynuje prace sekcji.

3.      Pozostali członkowie mają prawo zgłaszania propozycji dotyczących działań SU, czynnie działają w sekcjach wspierając wspólne przedsięwzięcia.

4.      Bieżące informacje SU przekazuje społeczności szkolnej na tablicy samorządowej, poprzez członków samorządu oraz na apelach SU.

Rozdział VI

Uprawnienia SU

1.      SU ma prawo do działalności oświatowej, kulturalnej i sportowej zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami organizacyjnymi szkoły w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.

Rozdział VII

Obowiązki opiekuna SU

1.      Opiekun pomaga uczniom w realizacji zadań w szczególności tych, które wymagają udziału nauczyciela.

2.      Nauczyciel będący opiekunem samorządu powinien informować SU o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich.

Rozdział VIII

Postanowienie końcowe

1.      Uczniowie posiadają prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

2.      SU współdziała z innymi organizacjami działającymi na terenie szkoły, z Dyrektorem szkoły i Radą Pedagogiczną.

3.      SU może współpracować z samorządami innych szkół.

4.      Regulamin SU nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

5.      Regulamin SU jest dostępny u:

a.       Dyrektora szkoły,

b.      opiekunów SU,

c.       wychowawców klas.

 

 

Poznań, 14 września 2015 r.

 

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła+.

Celem projektu jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji zajęć zdalnych poprzez zakup laptopów z oprogramowaniem oraz słuchawek.

Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie udostępnienie nauczycielom i uczniom narzędzi do realizowania nauczania w trybie zdalnym.

Całkowita wartość projektu: 164 999,56 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 164 999,56