REGULAMIN ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 90

IM. HR. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO W POZNANIU

 

1. Celem świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej pozalekcyjnej opieki wychowawczej.

2. Świetlica jest czynna we wszystkie dni, w których odbywają się obowiązkowe zajęcia szkolne (w pozostałe dni według harmonogramu pracy szkoły), w godzinach od 6.30 do 16.45.

3. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów.

4. Korzystanie z usług świetlicy jest nieodpłatne.

5. Dzieci są odbierane ze świetlicy (szczegółowe zasady poruszania się dorosłych po szkole określone są  w zarządzeniu dyrektora szkoły określającym zasady przebywania na terenie szkoły) przez rodziców lub prawnych opiekunów. Każde inne rozwiązanie (np. opieka starszego rodzeństwa, dziadków, znajomych, samodzielne powroty do domu i inne) wymaga pisemnej deklaracji rodziców/opiekunów prawnych.

6. Podopieczny świetlicy ma prawo do:

·         Poszanowania godności osobistej;

·         Taktu i dyskrecji w sprawach osobistych, rodzinnych i szkolnych;

·         Przejawiania inicjatywy  w organizowaniu zajęć sobie i innym ( z zachowaniem bezpieczeństwa i kultury współżycia);

·         Pomocy wychowawców w pokonywaniu trudności szkolnych: w odrabianiu zadań domowych oraz w rozwiązywaniu konfliktów w relacjach z innymi dziećmi;

·         Korzystania ze sprzętu i zabawek znajdujących się w świetlicy;

7. Uczeń korzystający ze świetlicy ma obowiązek:

·         Zgłaszać swoje przyjście lub wyjście wychowawcy;

·         Zachowywać się kulturalnie, okazując innym szacunek;

·         Uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez wychowawców;

·         Dbać o bezpieczeństwo własne i kolegów;

·         Przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności (zgłaszać wychowawcy);

·         Szanować poglądy i przekonania innych;

·         Szanować: sprzęt, zabawki i materiały znajdujące się w świetlicy;

·         Dbać o porządek: sprzątać po sobie, plecak kłaść na półkę, kurtkę wieszać w szatni;

8. Do świetlicy nie wolno przynosić zabawek i przedmiotów stwarzających zagrożenie dla innych.

9. Podczas  pobytu w świetlicy, ze względów bezpieczeństwa, uczniowi nie wolno korzystać z rowerów, hulajnóg, deskorolek, łyżworolek itp.

10. W czasie pobytu dzieci w świetlicy korzystają one z szatni oraz toalety znajdującej się w świetlicy, a wyjścia do sklepiku szkolnego odbywają się pod opieką nauczyciela.

10. W kwestiach nie ujętych w Regulaminie świetlicy, obowiązuje Regulamin Szkoły i Regulamin Ucznia.

 

 

 

Poznań, 14 września 2015 r.

 

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła+.

Celem projektu jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji zajęć zdalnych poprzez zakup laptopów z oprogramowaniem oraz słuchawek.

Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie udostępnienie nauczycielom i uczniom narzędzi do realizowania nauczania w trybie zdalnym.

Całkowita wartość projektu: 164 999,56 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 164 999,56