Regulamin korzystania z komputera  i Internetu w klasie

 

 1. Prawo korzystania z komputerów znajdujących się w poszczególnych klasach przysługuje nauczycielom, w wyjątkowych sytuacjach innym osobom, jeśli Dyrektor Szkoły wyrazi na to zgodę.
 2. Uczniowie korzystają z komputera w klasie tylko pod opieką nauczyciela – w jego obecności i pod jego nadzorem i przy jego pełnej odpowiedzialności.
 3. Użytkownik - nauczyciel przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie w dowolnym czasie jego pracy przez osoby uprawnione (Dyrektora, Administratora). (Monitorowanie pracy pracowników przy wykorzystaniu komputerów służbowych jest dopuszczalne, o ile nie jest sprzeczne z przepisami prawa, w szczególności przepisami o ochronie danych osobowych i prawem pracowników do poszanowania ich dóbr osobistych. Nie jest dopuszczalne ukryte monitorowanie komputerów służbowych pracowników, a kontrola może być wykonana pod warunkiem poinformowania o tym pracownika.)
 4. Użytkownik – nauczyciel zobowiązany jest do poinformowania niezwłocznie jak tylko to możliwe – Administratora bądź Dyrektora o wszelkich brakach, zniszczeniach sprzętu, jak również o nieprawidłowościach związanych z działaniem komputera, jeśli takie zauważył.
 5. Korzystanie z multimediów, Internetu i programów użytkowych służy wyłącznie celom naukowym, informacyjnym i edukacyjnym.
 6. Nauczyciel - użytkownik obsługuje sprzęt komputerowy zgodnie z zaleceniami i instrukcjami BHP przy komputerze.
 7. Po skończeniu pracy nauczyciel - użytkownik ma obowiązek zostawić komputer wyłączony.
 8. Nauczyciel – użytkownik komputera ma prawo do zapisywania swoich plików wyłącznie w wyznaczonym miejscu (np.: pulpit). Dane tymczasowe, utworzone w trakcie pracy, należy po jej zakończeniu usunąć.
 9. Użytkownikowi komputera zabrania się bez zgody Administratora lub Dyrektora:
  1. instalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian w konfiguracji oprogramowania zainstalowanego w systemie.
  2. usuwania cudzych plików, odinstalowywania programów.
  3. dekompletowania sprzętu, przestawiania jednostki i manipulowania w sprzęcie.
 10. Użytkownikowi komputera zabrania się ponadto:
  1. przesyłania i udostępniania danych naruszających prawo (w szczególności prawa autorskie).
  2. wyszukiwania i rozpowszechniania treści pornograficznych oraz nawołujących do nienawiści.
  3. uprawiania hazardu.
  4.  rozpowszechniania niechcianych wiadomości e-mail (spam).
  5. pozostawiania bez opieki uruchomionego komputera.
 11. Zabrania się spożywania posiłków i picia napojów w pobliżu stanowiska komputerowego.

12.  Za wszelkie szkody spowodowane odpowiada nauczyciel uczący.

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznań, 14 września 2015 r.

 

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła+.

Celem projektu jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji zajęć zdalnych poprzez zakup laptopów z oprogramowaniem oraz słuchawek.

Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie udostępnienie nauczycielom i uczniom narzędzi do realizowania nauczania w trybie zdalnym.

Całkowita wartość projektu: 164 999,56 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 164 999,56