Informator dla Rodziców uczniów, którzy chcą rozpocząć naukę w oddziale dwujęzycznym
w klasie VII szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/21

 

 

Szanowni Państwo,

 

Oddział dwujęzyczny to oddział, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania. Prowadzone w dwóch językach są, co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącej Polski i część geografii dotyczącej geografii Polski, w tym, co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii ogólnej, część historii powszechnej lub matematykę.

 

 

 

Zasady rekrutacji

 

  1. Do oddziału dwujęzycznego utworzonego w klasie VII szkoły podstawowej
    w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów tej szkoły.

 

Jeśli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, do oddziału mogą zostać przyjęci uczniowie, którzy nie są uczniami szkoły.

 

Rekrutacja do klas VII prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego. (NABÓR).

 

  1. Jeśli zamierzacie Państwo zapisać swoje dziecko do oddziału dwujęzycznego to należy wypełnić wniosek dostępny na stronie http://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa wskazując w nim szkoły, uszeregowane wg. preferencji od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanej (trzecie miejsce).

 

  1. Wypełniony (kliknij link-) wniosek należy wydrukować, podpisać i przesłać skanem do szkoły pierwszego wyboru lub pocztą. Informacja o terminie dostarczenia oryginału wniosku będzie  podana przez Wydział Oświaty na stronach Miasta, stronach NABÓR oraz w szkołach biorących udział w rekrutacji dwujęzycznej. Zależy to głównie od okresu zawieszenia zajęć w szkołach.

 

          Obecnie nie zanosimy dokumentów w formie papierowej do szkół!

 

  1. Warunkiem przyjęcia do oddziału dwujęzycznego jest:

1) otrzymanie promocji do klasy VII oraz

2) uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną szkoły.

5.      W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych;

2)wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego;

3) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

6.      W przypadku równorzędnych wyników lub jeżeli oddział dwujęzyczny, nadal dysponuje wolnymi miejscami, są brane pod uwagę następujące kryteria:

1)        wielodzietność rodziny kandydata,

2)        niepełnosprawność kandydata,

3)        niepełnosprawność jednego z rodziców,

4)        niepełnosprawność obojga rodziców,

5)        niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6)        samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7)        objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria mają jednakową wartość – 1 pkt.

Jeśli szkoła nadal dysponuje wolnym miejscami do oddziału dwujęzycznego mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami szkoły, którzy przystąpili do postępowania rekrutacyjnego.

Termin testu predyspozycji językowych w związku z zagrożeniem koronawirusem:

Zaplanowany na dzień 31 marca, zgodnie z przyjętym harmonogramem, test predyspozycji językowych prawdopodobnie odbędzie się w późniejszym terminie.

Wszystko zależy od decyzji MEN  o ewentualnym przedłużeniu zawieszenia zajęć w szkołach.

Proszę śledzić stronę MIASTA (www.poznan.pl/portal oświata) oraz informacje  w szkołach.

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz szkół, w których w roku szkolnym 2020/21 planuje się uruchomienie oddziałów dwujęzycznych

 

 

szkoła

Adres

język

 

Szkoła Podstawowa nr 2
z Oddziałami Dwujęzycznymi

 

 

os. Jagiellońskie 128

 

 

angielski

 

Szkoła Podstawowa nr 7

              

ul. Galileusza 14

 

 

angielski

Szkoła Podstawowa nr 21 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2

ul. Łozowa 77

angielski

 

Szkoła Podstawowa nr 22 w Zespole Szkół nr 2

 

ul. Hangarowa 14

 

 

angielski

Szkoła Podstawowa nr 33

z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 33

 

ul. Wyspiańskiego 27

 

 

angielski

Szkoła Podstawowa nr 47

z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4

 

os. Czecha 59

 

 

hiszpański

 

Szkoła Podstawowa nr 54

 

ul. Małoszyńska 38

 

 

angielski

Szkoła Podstawowa nr 56 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2

ul. Tarnowska 27

 

angielski

 

Szkoła Podstawowa nr 58

 

ul. Ławica 3

 

 

angielski

Szkoła Podstawowa nr 65 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5

os. Kosmonautów 111

 

angielski

Szkoła Podstawowa nr 67

z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi

os. Stefana Batorego 101

 

angielski

Szkoła Podstawowa nr 74

ul. Trybunalska 17/25

 

angielski

Szkoła Podstawowa nr 90

ul. Józefa Chociszewskiego 56

 

niemiecki

Szkoła Podstawowa nr 91

z Oddziałami Dwujęzycznymi

ul. Promyk 4

 

niemiecki

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas dwujęzycznych:

 

·      Od 23-27 marca 2020 r. – składanie wniosków o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej szkoły podstawowej;

 

·      31 marca 2020 r. – przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych;        UWAGA TERMIN prawdopodobnie ulegnie zmianie z uwagi na zawieszenie zajęć  w szkołach!!!

 

·      6 kwietnia 2020 r. godzina 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji  językowych.(lista wyników sprawdzianu nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do oddziału dwujęzycznego); UWAGA TERMIN prawdopodobnie ulegnie zmianie z uwagi na zawieszenie zajęć  w szkołach!!!

 

·      Od 26-29 czerwca 2020 r.  – dostarczenia świadectwa ukończenia klasy VI ; UWAGA TERMIN może ulec zmianie jeśli kalendarz roku szkolnego zostanie zmieniony!!!

 

·      1 lipca 2020 r. godzina 10.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
(lista zakwalifikowanych nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do oddziału dwujęzycznego); UWAGA TERMIN może ulec zmianie jeśli kalendarz roku szkolnego zostanie zmieniony!!!

 

·  1-2 lipca 2020 r.- złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów potwierdzania woli zapisu dziecka do klasy VII szkoły podstawowej.

·      Nie złożenie potwierdzenia przez rodziców/prawnych opiekunów jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu postępowania rekrutacyjnego. UWAGA TERMIN może ulec zmianie jeśli kalendarz roku szkolnego zostanie zmieniony!!!

 

·      6 lipca 2020 r. godzina 10.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. UWAGA TERMIN może ulec zmianie jeśli kalendarz roku szkolnego zostanie zmieniony!!!

 

Procedura odwoławcza

·    W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

 

·   W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.

 

·   W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic/prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola/szkoły podstawowej, służy skarga do sądu administracyjnego

 

 

Rekrutacja uzupełniająca do klas dwujęzycznych

Rekrutacja uzupełniająca odbywa się w terminie od 6 lipca do 31 sierpnie 2020 r.

i odbywa się bezpośrednio w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami.

Wykaz szkół biorących udział w rekrutacji będzie dostępny na stronie www.poznan.pl/oświata oraz http://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa

Aktualności

Lista przyjętych do klasy dwujęzycznej
wtorek, 06, lipiec 2021
Poniżej zamieszczamy listy przyjętych i nie przyjętych do klasy 7 dwujęzycznej w naszej szkole. Przyjęci- lista nie przyjeci -lista Pozdrawiam... Czytaj dalej...
Rekrutacja do klasy dwujęzyczej -wyniki
piątek, 02, lipiec 2021
Poniżej podajemy wyniki rekrutacji do klasy dwujęzycznej.Osoby zakwalifikowane proszę o dostarczenie potwierdzenia woli przyjęcia. Sekretarz... Czytaj dalej...
Rekrutacja uzupełniająca do klasy 0
środa, 30, czerwiec 2021
Poniżej lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego poprzez rekrutację uzupełniającą rok 2021/2022 lista  Czytaj dalej...
IMAGE Zakończenie roku 2020/2021
sobota, 19, czerwiec 2021
Zakończenie roku szkolnego w szkole wg harmonogramu: * klasy 1-3 oraz klasa 0 wg odrębnego harmonogramu , który podają nauczyciele wychowawcy *... Czytaj dalej...
IMAGE Półkolonie w sp90
sobota, 19, czerwiec 2021
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą półkolonii dla dzieci organizowanych stacjonarnie przez naszą placówkę. Oferujemy dwa turnusy dla 30... Czytaj dalej...
Wyniki rekrutacji do klasy dwujęzycznej 2021
wtorek, 01, czerwiec 2021
Oto lista osób, które otrzymały pozytywny wynik testu predyspozycji: plik Czytaj dalej...
Wyniki rekrutacji do klasy 1
poniedziałek, 17, maj 2021
Poniżej znajdują się: lista dzieci przyjętych do klasy pierwszejlista dzieci nieprzyjętych do klasy pierwszej Procedura odwoławcza: ·    W... Czytaj dalej...
Klasy dwujęzyczne 2021/2022
czwartek, 13, maj 2021
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z terminarzem naboru do klasy 7 dwujęzycznej w naszej szkole. zobacz załącznik  ... Czytaj dalej...
Listy Dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy 1
wtorek, 11, maj 2021
Listy Dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy 1 lista  zakwalifikowanych  ,  lista niezakwalifikowanych  , lista przesuniętych Czytaj dalej...
Rekrutacja 2021 terminy
środa, 05, maj 2021
Informacja o terminach naboru do klasy 7 dwujęzycznej informacja Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych - informacja dla Ósmoklasistów i... Czytaj dalej...
Lista dzieci przyjętych do Oddziału “0” na rok szkolny 2021/2022
poniedziałek, 26, kwiecień 2021
Lista dzieci przyjętych do Oddziału “0” na rok szkolny 2021/2022   Poniżej:   plik pdf    starsze piątek 16.04.2021 Lista dzieci... Czytaj dalej...
IMAGE "Złota żaba" w naszej szkole
środa, 21, kwiecień 2021
Ora Walkowska z klasy VIIIc została laureatką XXVIII Konkursu "Złota Żaba". W konkursie wzięło udział 1829 uczestników z województw:... Czytaj dalej...
Zapisy do klas pierwszych 2021/2022
sobota, 10, kwiecień 2021
      Informator dla Rodziców   dzieci rozpoczynających   w roku szkolnym 2021/2022   naukę w I klasie szkoły podstawowej        ... Czytaj dalej...
IMAGE PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY
niedziela, 21, marzec 2021
  PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY   W tym roku dzień 21 marca jest w niedzielę, a ponieważ od poniedziałku z powodu zagrożenia epidemiologicznego... Czytaj dalej...
IMAGE DRZWI OTWARTE W SP90
wtorek, 16, marzec 2021
DRZWI OTWARTE W SP 90  NABÓR DO „ZERÓWKI” i KLAS PIERWSZYCH     Serdecznie zapraszamy na Drzwi Otwarte on line.   Spotkanie odbędzie się... Czytaj dalej...
IMAGE PROJEKT „DNI POZNANIA”
poniedziałek, 08, marzec 2021
                           W dniach od 26 lutego do 5 marca 2021 roku wszystkie klasy I-III oraz ‘0” brały udział w... Czytaj dalej...
IMAGE Rekrutacja do klas pierwszych 2021
czwartek, 04, marzec 2021
Szanowni Państwo W związku ze zbliżającym się terminem rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022, w... Czytaj dalej...
IMAGE Rekrutacja do przedszkola 2021
czwartek, 04, marzec 2021
Szanowni Państwo W związku ze zbliżającym się terminem rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok... Czytaj dalej...
IMAGE LEKTURKI SPOD CHMURKI MODUŁ II
piątek, 26, luty 2021
 W ramach międzynarodowego projektu edukacyjnego dla klas I-III „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki” zorganizowano w szkole pokaz mody... Czytaj dalej...
IMAGE Projekt edukacyjny Bollwerk'42 Pamiętamy
środa, 24, luty 2021
  Na przełomie stycznia i lutego 2021 r. uczniowie naszej szkoły przystąpili do udziału w I etapie projektu edukacyjnego „Bollwerk’42... Czytaj dalej...
IMAGE WALENTYNKI
sobota, 13, luty 2021
                    Tradycyjnie z okazji św. Walentego zorganizowano w naszej szkole pocztę walentynkową. Z tej okazji ozdobiono... Czytaj dalej...
IMAGE PROJEKT LEKTURKI SPOD CHMURKI MODUŁ I
niedziela, 07, luty 2021
W tym roku szkolnym nauczyciele naszej szkoły biorą udział w realizacji międzynarodowego projektu edukacyjnego dla klas I-III „Czytam z klasą... Czytaj dalej...
IMAGE Zrzutka!
sobota, 23, styczeń 2021
KLIKNIJ TU I ZRZUĆ SIĘ! Czytaj dalej...
IMAGE Szkolna książka kucharska
piątek, 15, styczeń 2021
informator Szkolna książka kucharska Ustało już zamieszanie związane z przygotowaniami świątecznymi. Teraz jest chwila na odpoczynek i... Czytaj dalej...
IMAGE VI edycja konkursu „Aforyzmy w komiksie”
piątek, 15, styczeń 2021
  Z wielką przyjemnością informuję, że pod koniec roku 2020 odbyła się już VI edycja konkursu „Aforyzmy w komiksie” dla klas 6 – 8... Czytaj dalej...

Wiadomości z życia szkoły

IMAGE Głosujemy na nasze projekty w PBO2021!
czwartek, 29, październik 2020
W tym roku prezentujemy dwa projekty: ZIELONY DZIEDZINIEC Wszyscy wiemy, jak istotna jest w dzisiejszych czasach właściwa gospodarka wodna.... Czytaj dalej...
IMAGE DRZWI OTWARTE 2020
poniedziałek, 24, luty 2020
  13 marca zapraszamy na Drzwi Otwarte! Czytaj dalej...
IMAGE Wymiana ozdób świątecznych
piątek, 22, listopad 2019
Zachęcamy do udziału w wymianie ozdób świątecznych! Zaprosiliśmy do udziału kilka szkół i liczymy na zaangażowanie w naszej akcji.... Czytaj dalej...
IMAGE Kiermasz Świąteczny 2019
piątek, 22, listopad 2019
13 grudnia zapraszamy na Kiermasz!     Czytaj dalej...
IMAGE Głosujemy na nasze projekty w PBO2019
piątek, 28, wrzesień 2018
Głosuj nie losuj!   Na stronie: https://pbo2019.um.poznan.pl/i/pbo-2019/voting można oddać swoje trzy głosy na projekty zgłoszone w... Czytaj dalej...
IMAGE ZAPRASZAMY NA CHARYTATYWNY KIERMASZ RĘKODZIAŁA – 8 XII 2017
poniedziałek, 27, listopad 2017
Serdecznie zapraszamy na tradycyjny Kiermasz Rękodzieła w dniu 8 grudnia 2017 roku od godziny 16.30 do godziny 19.00!   Kiermasz rozpocznie się... Czytaj dalej...
IMAGE DRZWI OTWARTE W SP 90 NABÓR DO „ZERÓWKI” i KLAS PIERWSZYCH
czwartek, 20, luty 2020
DRZWI OTWARTE W SP 90 NABÓR DO „ZERÓWKI” i KLAS PIERWSZYCH    Serdecznie zapraszamy na Drzwi Otwarte on line.    Spotkanie odbędzie się... Czytaj dalej...
IMAGE Festiwal "NAJPIĘKNIEJSZA"
środa, 11, marzec 2020
Z przyjemnością informujemy, że  7.03.2020 na  II festiwalu piosenki "NAJPIĘKNIEJSZA" w Poznaniu nasz zespół AMADEUSZ pod kierunkiem p.... Czytaj dalej...
IMAGE WARSZTATY „ WIEM WIĘCEJ O POZNANIU”
piątek, 27, grudzień 2019
  Grupa uczniów klasy 3 b w listopadzie i grudniu 2019 r. brała udział w sobotnich warsztatach organizowanych przez Towarzystwo Miłośników... Czytaj dalej...
IMAGE KONKURS PRZYRODNICZY pt. '' ZNAM DRZEWA NASZYCH LASÓW I PARKÓW''
poniedziałek, 02, grudzień 2019
  25 listopada 2019 roku odbył się finał Międzyszkolnego Konkursu pt. „Znam drzewa naszych lasów i parków” w SP nr 4 w Poznaniu. Naszą... Czytaj dalej...
IMAGE XVIII MIĘDZYSZKOLNY DRUŻYNOWY KONKURS WIEDZY O POZNANIU
niedziela, 02, czerwiec 2019
  17 maja 2019 r. reprezentacja naszej szkoły z klas drugich w składzie:   Michał Kowalewski klasa 2c   Ksawery Astriab klasa 2b   Maja... Czytaj dalej...
IMAGE ZAWODY PŁYWACKIE KLAS 2 I 3 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MIASTA POZNANIA
niedziela, 17, czerwiec 2018
  14 czerwca 2018 roku na pływalni Term Maltańskich odbyła się kolejna edycja zawodów pływackich dla klas II i III szkół podstawowych w... Czytaj dalej...
IMAGE XXIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS MATEMATYCZNY ALFIK
środa, 22, listopad 2017
W dniu 22 listopada braliśmy udział w  Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym ALFIK. Konkurs jest popularny wśród uczniów naszej szkoły. W tym... Czytaj dalej...
IMAGE DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA
sobota, 07, październik 2017
W dniu 29 września obchodziliśmy w naszej szkole VII ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA.  Dzień ten miał na celu zachęcić wszystkich do... Czytaj dalej...
IMAGE JAKI ODCZYN MA CYTRYNA?
poniedziałek, 29, styczeń 2018
Uczniowie klasy przyrodniczej przeprowadzili eksperyment. Sprawdzali odczyn substancji używanych w życiu codziennym. Co jest kwasem a co zasadą? A... Czytaj dalej...
IMAGE GEN I JUŻ
niedziela, 21, styczeń 2018
Klasa 5c odwiedziła Zakład Genetyki. Uczniowie otrzymali garść wiedzy z genetyki i zawieszki na szyję z własnoręcznie wyizolowanym DNA!... Czytaj dalej...
IMAGE OLIMPIADA PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA
niedziela, 31, grudzień 2017
  Znamy już ucznia, który będzie reprezentował nasza szkołę w rejonowym etapie Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. To ogólnopolski... Czytaj dalej...
IMAGE Bühne frei für Deutsch
wtorek, 27, sierpień 2019
    Grupa teatralna, składająca się z 13 uczniów klasy 7b naszej szkoły, wzięła udział w prawie całorocznym projekcie teatralnym... Czytaj dalej...
IMAGE Certyfikat z języka niemieckiego
wtorek, 18, czerwiec 2019
Dnia 12.06.2019 roku odbył się po raz pierwszy w naszej szkole (SP nr 90 w Poznaniu) egzamin z języka niemieckiego na poziomie A1 i A2. Certyfikat... Czytaj dalej...
IMAGE Dzień języków obcych
poniedziałek, 05, grudzień 2016
DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH Tego roku ostatni dzień listopada przeżyliśmy  jako Dzień Języków Obcych. Każda z klas wylosowała jeden z 10... Czytaj dalej...
IMAGE festiwal "NAJPIĘKNIEJSZA"
środa, 11, marzec 2020
Z przyjemnością informujemy, że  7.03.2020 na  II festiwalu piosenki "NAJPIĘKNIEJSZA" w Poznaniu nasz zespół AMADEUSZ pod kierunkiem p.... Czytaj dalej...
IMAGE Sukces w Wojewódzkim Konkursie Gry na fletach podłużnych 2019
niedziela, 01, grudzień 2019
  Z przyjemnością informujemy, że w tegorocznej edycji  "Wojewódzkiego Konkursu Gry na Fletach Podłużnych dla Ogólnokształcących Szkół... Czytaj dalej...
IMAGE MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MUZYKI 2019
piątek, 04, październik 2019
1 PAŹDZIERNIKA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MUZYKI W SP90 01.10.2019 na całym świecie i u nas w szkole  obchodzony był Międzynarodowy Dzień Muzyki.... Czytaj dalej...
IMAGE KONCERT W CK ZAMEK
czwartek, 26, kwiecień 2018
Dnia 23.04.2018 Zespół "AMADEUSZ" działający w SP90 wystąpił na uroczystej konferencji z okazji 50 LECIA PRO SINFONIKI. Pomysłodawcą i... Czytaj dalej...
IMAGE Koncerty dla klas muzycznych
środa, 04, styczeń 2017
  Jak co roku klasy muzyczne aktywnie uczestniczą w życiu koncertowym - nie tylko same grając i śpiewając ale również - co jest bardzo ważne... Czytaj dalej...
IMAGE TWÓRCZE ODTWARZANIE, CZYLI KOPIA PEJZAŻU ZNANEGO ARTYSTY - WYSTAWA POKONKURSOWA
czwartek, 26, grudzień 2019
Zapraszamy całą społeczność szkolną do obejrzenia pokonkursowej wystawy prac plastycznych naszych Młodych Artystów. Ekspozycja prac,... Czytaj dalej...
IMAGE TWÓRCZE ODTWARZANIE, CZYLI KOPIA PEJZAŻU ZNANEGO ARTYSTY - WYSTAWA POKONKURSOWA
środa, 04, grudzień 2019
    Zapraszamy całą społeczność szkolną do obejrzenia pokonkursowej wystawy prac plastycznych naszych Młodych Artystów. Ekspozycja prac,... Czytaj dalej...
IMAGE Sukcesy plastyczne naszych uczniów
środa, 12, kwiecień 2017
Sukcesy plastyczne naszych uczniów Znane są już wyniki dwóch ogólnopolskich konkursów plastycznych, w których brały udział klasy... Czytaj dalej...
IMAGE TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
środa, 26, luty 2020
Dnia 24.01.2020 Odbył się w naszej szkole turniej tenisa stołowego. Zgromadziło się 30 chętnych by sięgnąć po tytuł najlepszego w szkole.... Czytaj dalej...
IMAGE zawody-sportowe
środa, 16, październik 2019
SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE             1 października 2019r. reprezentacja naszej szkoły w składzie: Magdalena Ryś, Karolina... Czytaj dalej...
IMAGE PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY
niedziela, 21, marzec 2021
  W tym roku dzień 21 marca jest w niedzielę, a ponieważ od poniedziałku z powodu zagrożenia epidemiologicznego zaczynamy zdalne nauczanie,... Czytaj dalej...
IMAGE PROJEKT „DNI POZNANIA”
poniedziałek, 08, marzec 2021
  W dniach od 26 lutego do 5 marca 2021 roku wszystkie klasy I-III oraz ‘0” brały udział w szkolnym projekcie Dni Poznania. Uczniowie... Czytaj dalej...
IMAGE LEKTURKI SPOD CHMURKI MODUŁ II
niedziela, 28, luty 2021
 W ramach międzynarodowego projektu edukacyjnego dla klas I-III „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki” zorganizowano w szkole pokaz mody... Czytaj dalej...
IMAGE PROJEKT KLASY 3A pt. „NA OLIMPIE”
wtorek, 16, luty 2021
 Od 9 do 11lutego klasę 3a zamieniliśmy na siedzibę bogów greckich. Najpierw odbyło się losowanie ról, w jakie mieliśmy się wcielić... Czytaj dalej...
IMAGE WALENTYNKI
sobota, 13, luty 2021
                 Tradycyjnie z okazji św. Walentego zorganizowano w naszej szkole pocztę walentynkową. Z tej okazji  ozdobiono również... Czytaj dalej...
Wyprawka sześciolatka 2021/2022
poniedziałek, 26, kwiecień 2021
W roku szkolnym 2021/2022 będzie obowiązywał podręcznik pt. Dzieciaki w akcji, wydawnictwa Nowa Era. Prośba, by rodzice/opiekunowie nie kupowali... Czytaj dalej...
IMAGE Z ŻYCIA ZERÓWKI 2019-2020
środa, 11, marzec 2020
 parę fotek z życia zerówki 2019/2020.   Przygotowanie wspólne surówki -październik 2019 Kiszenie kapusty - listopad 2019 domki z masy solnej... Czytaj dalej...
130 DNI Z ŻYCIA ZERÓWKI
piątek, 05, styczeń 2018
 Trudne początki pomagały nam przetrwać wspólne zabawy     Wycieczka do Stacji Pogotowia       Udzielanie pierwszej pomocy nie jest takie... Czytaj dalej...
IMAGE Grafen - PROJEKT EKOLOGICZNY DRZEWO FRANCISZKA
niedziela, 23, luty 2020
PROJEKT EKOLOGICZNY DRZEWO FRANCISZKA   Na ostatnich zajęciach Kółka Naukowców GRAFEN poprowadzonych przez Panią Danutę Podolak, która... Czytaj dalej...
IMAGE Grafen - PSZCZOŁY I CO DALEJ
niedziela, 23, luty 2020
„PSZCZOŁY I CO DALEJ…” Na ostatnich zajęciach Koła Naukowców, odkryliśmy wszystkie sekrety pszczół. Zaczęliśmy od ich różnych... Czytaj dalej...
IMAGE Grafen - GAZ I SIECI GAZOWE
niedziela, 23, luty 2020
„GAZ I SIECI GAZOWE” Na ostatnim wykładzie Koła Naukowego dowiedzieliśmy się wielu interesujących informacji na temat gazu. Poprowadził go... Czytaj dalej...
IMAGE Grafen - FOKA PARO
niedziela, 23, luty 2020
   W niedalekiej przeszłości byłem na jednym z (według mnie) najlepszych pokazów na naszym szkolnym kole naukowym - na przedstawieniu nam foki... Czytaj dalej...
IMAGE Grafen - POKAZ
niedziela, 23, luty 2020
  Witajcie Szkolni Naukowcy! Na ostatnich zajęciach w dniu 16 grudnia poprowadzonych przez Panią Alinę Magnus- charakteryzatorkę i perukarkę z... Czytaj dalej...
IMAGE KONKURS PRZYRODNICZY pt. '' ZNAM DRZEWA NASZYCH LASÓW I PARKÓW''
poniedziałek, 02, grudzień 2019
  25 listopada 2019 roku odbył się finał Międzyszkolnego Konkursu pt. „Znam drzewa naszych lasów i parków” w SP nr 4 w Poznaniu. Naszą... Czytaj dalej...
IMAGE XVIII MIĘDZYSZKOLNY DRUŻYNOWY KONKURS WIEDZY O POZNANIU
niedziela, 02, czerwiec 2019
  17 maja 2019 r. reprezentacja naszej szkoły z klas drugich w składzie: Michał Kowalewski klasa 2c Ksawery Astriab klasa 2b Maja Budrewicz klasa... Czytaj dalej...
Lista przyjętych do klasy dwujęzycznej
wtorek, 06, lipiec 2021
Poniżej zamieszczamy listy przyjętych i nie przyjętych do klasy 7 dwujęzycznej w naszej szkole. Przyjęci- lista nie przyjeci -lista Pozdrawiam... Czytaj dalej...
Rekrutacja do klasy dwujęzyczej -wyniki
piątek, 02, lipiec 2021
Poniżej podajemy wyniki rekrutacji do klasy dwujęzycznej.Osoby zakwalifikowane proszę o dostarczenie potwierdzenia woli przyjęcia. Sekretarz... Czytaj dalej...
Rekrutacja uzupełniająca do klasy 0
środa, 30, czerwiec 2021
Poniżej lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego poprzez rekrutację uzupełniającą rok 2021/2022 lista  Czytaj dalej...
IMAGE Zakończenie roku 2020/2021
sobota, 19, czerwiec 2021
Zakończenie roku szkolnego w szkole wg harmonogramu: * klasy 1-3 oraz klasa 0 wg odrębnego harmonogramu , który podają nauczyciele wychowawcy *... Czytaj dalej...
IMAGE Półkolonie w sp90
sobota, 19, czerwiec 2021
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą półkolonii dla dzieci organizowanych stacjonarnie przez naszą placówkę. Oferujemy dwa turnusy dla 30... Czytaj dalej...

Wojewódzki Konkurs Fletowy edycja 2020-2021

http://www.konkursfletowy.5v.pl/

 

 Wojewódzki konkurs niemieckiego "Aforyzmy w komiksie"

 

 

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła+.

Celem projektu jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji zajęć zdalnych poprzez zakup laptopów z oprogramowaniem oraz słuchawek.

Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie udostępnienie nauczycielom i uczniom narzędzi do realizowania nauczania w trybie zdalnym.

Całkowita wartość projektu: 164 999,56 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 164 999,56